GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Deze website wordt uitgebaat door JT International S.A. (“JTI”). Als u deze website bezoekt, stemt u in met de hieronder uiteengezette Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. Indien u niet instemt met deze regels, verzoeken wij u deze website onmiddellijk te verlaten.

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.nosafecigarette.com.

 

Aanvaarding van de Voorwaarden

 

Onze website is wereldwijd toegankelijk voor iedereen met een internetaansluiting. De toegang tot en het gebruik van onze website zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. DOOR ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN STEMT U IN MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZONDER ENIGE BEPERKING. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Verandering van deze gebruiksvoorwaarden zal plaatsvinden door louter publiceren van een nieuwe en aangepaste versie ervan op onze website. Door onze website te gebruiken gaat u er bij voorbaat mee akkoord dat ieder gebruik zal worden onderworpen aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden.

 

Doel van de website

 

Deze website wordt uitgebaat om de boodschap te versterken dat geen enkele sigaret zonder risico is.

 

Eigendom van materialen, Auteursrecht en Handelsmerk

 

Alle materialen die worden gebruikt en getoond op onze website, met inbegrip van tekst, software, foto's, grafieken, illustraties en artwork, video, muziek en geluid, namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan JTI en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetgeving. De website kan ook handelsmerken van derden bevatten. Deze handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en u gaat ermee akkoord deze niet te gebruiken of ze weer te geven op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar van het handelsmerk. U heeft het recht om het materiaal op onze website te downloaden uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar daarbij mag u niet de kennisgevingen van handelsmerk, auteursrecht of andere eigendomsrechten verwijderen of wijzigen. U stemt ermee in om dit materiaal niet te wijzigen, te reproduceren, door te geven, te verdelen, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of te circuleren zonder de schriftelijke toestemming van JTI. U mag geen van de materialen op onze website beschikbaar stellen als onderdeel van een andere website door hyperlinks, framing of op enige andere wijze. Alle rechten die hierin niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

 

Links

 

JTI controleert of licht het materiaal op websites die kunnen worden gekoppeld aan onze website niet door en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites. Indien u linkt met dergelijke websites, dan is dat op uw eigen risico.

 

Privacybeleid

 

Gelieve hier te klikken om kennis te nemen van het Privacybeleid van de website www.nosafecigarette.com, dat in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen door verwijzing. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt u er mee in dat u gebonden bent door het Privacybeleid en dat u gedetailleerde en voldoende informatie heeft ontvangen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u bijkomende informatie wenst te ontvangen, kunt u ons steeds contacteren (questions@nosafecigarette.com).

 

DISCLAIMER VAN GARANTIES

 

ONZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OP EEN “ZOALS HET IS” BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. JTI IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN FEITEN, STANDPUNTEN, ADVIEZEN EN VERKLARINGEN OP ONZE WEBSITE. ALLE ARTIKELEN EN MATERIALEN OP ONZE WEBSITE ZIJN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN ZIJN GEEN VERVANGING VOOR SPECIFIEK ADVIES.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 

WANNEER U ONZE WEBSITE GEBRUIKT, IS DAT OP UW EIGEN RISICO. NOCH JTI, HAAR MOEDERVENNOOTSCHAP, JAPAN TOBACCO INC. (JT) OF ENIGE ANDERE DOCHTERVENNOOTSCHAP, AFDELING, BIJKANTOOR, AGENT, VERTEGENWOORDIGER OF LICENTIENEMER ZAL TEN OPZICHTE VAN U OF ENIGE ANDERE PERSOON AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF LETSEL OF ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, STRAFBARE OF GELIJKAARDIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN, OF UW ONVERMOGEN TOT TOEGANG OF GEBRUIK, VAN ONZE WEBSITE OF DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP ONZE WEBSITE OF VOORTVLOEIENDE UIT EEN ACTIE GENOMEN NAAR AANLEIDING OF ALS GEVOLG VAN ENIGE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE VORDERINGEN TEGEN JTI, JT EN HUN DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN, AFDELINGEN, BIJKANTOREN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIENEMERS DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS.

 

Ondeelbaarheid

 

Indien enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden die volledig van kracht blijven.

 

Geschillenbeslechting

 

Deze gebruiksvoorwaarden en geschillen die voortkomen uit en betrekking hebben op onze website, worden beheerst door, geïnterpreteerd en afgedwongen overeenkomstig Zwitsers recht. De rechtscolleges van het kanton Genève, Zwitserland, zijn uitsluitend bevoegd.